Bewindvoering

Wat is onder bewindstelling of bewindvoering?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun geldzaken goed te regelen. In zo’n geval kunnen iemands goederen (meestal geld) onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen. Denk hierbij aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen, dit heet ook wel bewindvoering.

Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er een bewindvoerder benoemd die zijn geldzaken regelt (financiële belangen behartigt). Hij mag dan bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen wel zoveel mogelijk samen met hem nemen.

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. In de aanvraag van de bewindvoering moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het moet gaan.

Handelingsbekwaamheid blijft bij bewindvoering

De persoon waarover bewindvoering is uitgesproken, blijft gedeeltelijk handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk of het opstellen van een testament. Hier ligt een belangrijk verschil met curatele waarbij iemand handelingsonbekwaam wordt beschouwd en geen rechtshandelingen meer mag verrichten. Een onder bewindgestelde is wel handelingsonbevoegd als het gaat om handelingen die invloed hebben op het vermogen.

Het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP bewind

Onder bewind wordt op deze site verstaan beschermingsbewind. Een groot verschil met WSNP bewind is dat de laatste enkel gericht is op het saneren van schulden. WSNP bewind is van kracht gedurende de sanering en houdt daarna op. Dan kan wel weer beschermingsbewind uitgesproken worden. Een ander groot verschil is dat regulier bewind de belangen van de cliënt voorop stelt en WSNP bewind erop gericht is de belangen van de schuldeisers te behartigen. Dit laatste betekent niet dat een WSNP traject strijdig is met de belangen van de cliënt die door een dergelijk traject een grote kwijtschelding krijgt van zijn schulden en een nieuwe kans.

Beschermingsbewind en schulden

Het komt vaak voor dat schulden de aanleiding zijn om beschermingsbewind aan te vragen. Sinds januari 2014 is het hebben van schulden of verkwisting van geld een reden om Beschermingsbewind uit te spreken. Deze bewinden worden verplicht opgenomen in het bewind- en curateleregister. De eerst aangewezen hulp voor schulden is de gemeentelijke schuldhulpverlening. Beschermingsbewind heeft geen mogelijkheden om schulden te ‘bevriezen’ zoals dat bij een WSNP bewind geldt. U schuld kan dus oplopen door incasso of rentekosten die worden berekend. Wij kunnen ook niet voorkomen dat een schuldeiser beslag legt op uw inkomen of inboedel. Wij kunnen wel ingrijpen bij cumulatie van beslag (meerdere beslagleggers) waardoor uw levensstandaard onder het minimum komt. De Beslagvrije voet moet gehandhaafd worden. Daarnaast kunnen we inkomensondersteunende maatregelen aanvragen.

Wat ik wel en niet kan betekenen hangt af van uw situatie. Neemt u hiervoor contact met mij op.

Bewindvoering aanvragen

U kunt bewind aanvragen door de benodigde formulieren op te sturen naar de kantonrechtbank verbonden aan uw woonplaats. De door u gekozen bewindvoerder kan u hierbij helpen. Een beschermingsbewind kan aangevraagd worden door:

  • de betrokkene zelf;
  • de partner van de betrokkene;
  • de familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • de voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat;
  • de gezagsouder;
  • de instelling van verzorging of begeleiding
  • het college van Burgemeester en Wethouders bij verkwisting en problematische schulden
  • de officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.

Meer informatie over het aanvragen van bewind vindt u onder de link: Over AdOtium / werkwijze

AdOtium bewindvoering

Bewindvoering van AdOtium is geholpen worden door een professioneel bewindvoerder. Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomens beheerders (bPBI). Zij hanteren een uitgebreid pakket kwaliteitseisen dat getoetst wordt door een geregistreerde accountant. Een extra zekerheid.  Neem gerust contact op.